ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ අලෙවිසැල් ජාලය පුළුල් කෙරේ