‌අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම යටතේ ගොවි අස්වැන්න සුරක්ෂිත මිලක් සමඟ පාරිභෝගිකයාට සහන මිලට එළවලු මල්ලක් ලබාදීමේ වැඩසටහන