ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය 2024 වර්ෂය සදහා සැපයුම් කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම.