සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සදහා කැඩුණු සහල් ආනයනය කිරිමට අභිලාශ කැදවීම.